| Wo-chan | Thai | Senior | K-Pop | | Anime | Manga |